Naamchoop.com

Naamchoop.com  เป็นเว็บไซต์ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย และงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับท้องถิ่นภาคใต้ ตลอดคาบสมุทรมลายูในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ที่เพิ่มความทันสมัยให้สอดรับกับสังคมดิจิตอล